logorevised.gif (6807 bytes)THE DINUR CENTER FOR RESEARCH IN JEWISH HISTORY
The Hebrew University of Jerusalem

 האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה למדעי הרוח
מרכז דינור לחקר תולדות ישראל

"קול קורא" פרס ברבר ופרס ברבר-הלפרן - תשס"א

מרכז דינור לחקר תולדות ישראל יחלק השנה שני פרסים עד לסך 12,000 ₪ כל אחד
לתלמידי דוקטור מצטיינים של האוניברסיטה העברית הנמצאים בשלב א' של מחקרם ואשר עוסקים בהיסטוריה של עם ישראל לתקופותיה השונות.
 

על המועמדים להגיש:

את המסמכים יש להגיש עד יום רביעי, א' סיון תשפ"א, 12 במאי 2021 לכתובת : dinur.center@mail.huji.ac.il

לבירורים נוספים נא לפנות למר נחום אפלבוים באימייל לעיל או בטלפון 02-5881894

 המודעה מנוסחת בלשון זכר אבל מיועדת לדוקטורנטיות ולדוקטורנטים של האוניברסיטה העברית.

 

[Grants and Fellowships Page]


[The Jewish History Resource Center] [About the Dinur Center]

Copyright ©, 2001, Dinur Center and The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved.02/05/21